Change Location 

Bedriftens policy erklæring

Denne policy erklæringen gjelder for alle områder av Marabu gruppen over hele verden.

Vår kvalitet policy

Høy kvalitet som grunnlag for en sterk fremtid

1. Vårt ambisjon
Marabu er kjent for sin verdensledende, høykvalitets- produkter og tjenester.

2. Bedriftens oppgave
Vårt overordnede mål er å konsekvent justere vår virksomhet med markedskrav. Vi tar sikte på å skape klare fordeler for våre kunder gjennom høy kvalitet på produkter og tjenester. Kvaliteten på våre medarbeidere, strategi og organisering er nøkkelen til selskapets vedvarende lønnsomhet.

3. Kundefokus
Våre kunder dømmer oss på kvaliteten på våre tjenester hver dag; deres lojalitet er avgjørende for vår suksess, og for å sikre arbeidsplasser og levedyktigheten til vår virksomhet. Kundetilfredshet og suksess er uløselig knyttet sammen.

4. Kontinuerlig forbedring
Vi konsoliderer og styrker vår markedsposisjon ved å fokusere på kvalitet og kontinuerlig forbedring på tvers av alle avdelinger og viktige prosesser.

5. Fokus på kvalitet
Vi streber etter kontinuerlig forbedring, og kommuniserer våre forpliktelser på kvalitet både internt og eksternt. Vi tilpasser oss stadig skiftende krav.

6. Marabu ansatte
Punktene 1-5 kan bare oppnås når alle ansatte i Marabu jobber sammen mot et felles mål. En god arbeidsatmosfære og en effektiv organisasjon oppfyller disse målene.

 

Vår miljøpolitikk

Vårt overordnede mål er å beskytte den naturlige verden og bevare dets viktige ressurser - luft, vann og jord. Redusere miljøpåvirkningen fra våre produksjonsaktiviteter er en kontinuerlig oppgave som stadig gir oss nye utfordringer.

1. Ansvar
Prinsippene for sikkerhet og miljøvern er integrert i alle våre forretningsprosesser. Vi pålegger alle våre ansatte å overholde alle relevante oppgaver og politikk.

2. Produkter
Vi utvikler state-of-the-art produkter designet for lavest mulig utslipp over hele livssyklusen.

3. Bruk av farlige råvarer
Ut fra prinsippet, velger vi våre råvarer nøye. Vi unngår bruk av råvarer med spesifikke klassifiserings- og risikohåndteringstiltak hvis teknisk mulig. Der det er hensiktsmessig og mulig vil vi erstatte råvarer med spesifikke klassifiserings- og risikohåndteringstiltak av råvarer, som anses å representere et betydelig lavere risikopotensial for helsen.

4. Effektiv bruk av ressurser
Ansvarlig, moderat forbruk av materialer og energieffektive produksjonsprosesser bidra til å spare primære naturressurser og samtidig forbedre kostnadseffektiviteten av vår virksomhet. Vi prioriterer bruk av fornybar energi, og tre fra bærekraftig skog.

5. Vurdering og forbedring
Vi vurderer fortløpende våre miljøforvaltningspraksis og resultater, både i form av risiko og målbare nøkkelindikatorer.

6. Investeringer
Pågående investeringer i state-of-the-art anlegg og utstyr støtter effektivitet i utvikling, produksjon og bruk av våre produkter.

7. Kommunikasjon og åpenhet
Vi deltar i åpen dialog både internt og eksternt. Kunnskapen og erfaringen til alle ansatte spiller en nøkkelrolle i å oppnå kontinuerlig forbedring. Vi tar hensyn til kravene i interessegrupper og svarer på dem på riktig måte og med klare forpliktelser. Vi deltar i og bidrar proaktivt i den kjemiske industriens foreninger, og understreker vårt fokus på helse, miljø og sikkerhet.

Vår Helse og sikkerhetspolicy

I tråd med gjeldende lovgivning, opprettholder vi høye krav til helse og sikkerhet i arbeidsmiljøet. Vi er forpliktet til aktivt å ivareta helsen til våre ansatte, og brukere av våre produkter.

1. Juridisk etterlevelse og kontinuerlig forbedring
Ansvar for implementering og etterlevelse av relevante juridiske krav, og for kontinuerlig forbedring av helse og sikkerhet, ligger hos styret, linjeledere og veiledere, samt alle ansatte.
2. Arbeidssikkerhet – en viktig oppgave for ledelsen
Veiledere og linjeledere må opprettholde et rent og trygt arbeidsmiljø, og regelmessig instruere ansatte til å gjøre det samme.

3. Sikkerhet for maskiner og anlegg
Potensielle farer fra anlegg og utstyr må elimineres gjennom regelmessig overvåking, vedlikehold og reparasjoner.

4. Bruk av farlige råvarer
Ut av prinsippet, velger vi våre råvarer nøye. Vi unngår bruk av råvarer med spesifikke klassifiserings og risikohåndteringstiltak hvis teknisk mulig. Der det er hensiktsmessig og mulig vil vi erstatte råvarer med spesifikke klassifiserings og risikohåndteringstiltak av råvarer, som anses å representere et betydelig lavere risikopotensial for helsen.

5. Personlig verneutstyr
Vernetøy skal brukes i områder der det anses obligatorisk gitt type arbeidsmiljø og potensielle farer.

6. kontorarbeidsplasser
Kontorenes arbeidsmiljø er utstyrt med kvalitetesskjermer og ergonomiske stoler og pulter.

7. Miljørådet
Miljørådet vurderer aktuelle sikkerhetsspørsmål og utvikling, og beslutter egnede tiltak for å bedre den generelle sikkerheten.

8. Anleggsinspeksjoner og risikovurderinger
Vi utfører regelmessig anleggsinspeksjoner for å vurdere potensielle farer og for å sikre gjennomføringen av vår sikkerhetspolitikk.

 

ISO-certifikat

Marabu Scandinavia är ISO-certifierat inom både miljö och kvalitet enligt standarderna ISO 14001 och ISO 9001.

ISO-certifikat